WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

 1. STOSOWANIE WARUNKÓW

  1. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do korzystania z Usługi (zgodnie z definicją tego terminu poniżej). Zakładając konto:
   1. wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki; oraz
   2. w przypadku, gdy Twój dostęp i korzystanie odbywa się w imieniu innej osoby (np. firmy), potwierdzasz, że jesteś upoważniony do i faktycznie zgadzasz się na niniejsze Warunki w imieniu tej osoby oraz że, zgadzając się na niniejsze Warunki w imieniu tej osoby , osoba ta jest związana niniejszymi Warunkami.
  2. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie masz uprawnień do uzyskiwania dostępu do Usługi i korzystania z niej, i musisz natychmiast przestać to robić.
 2. ZMIANY

  1. Możemy zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie, powiadamiając Cię o zmianie e-mailem lub publikując powiadomienie w Witrynie. O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie zmiany wchodzą w życie od daty określonej w zawiadomieniu. Jesteś odpowiedzialny za zapoznanie się z najnowszymi Warunkami. Kontynuując dostęp do Usługi i korzystanie z niej od dnia zmiany Warunków, wyrażasz zgodę na związanie się zmienionymi Warunkami.
  2. Niniejsze Warunki zostały ostatnio zaktualizowane w dniu 2021-06-11.
 3. INTERPRETACJA

  W niniejszych Warunkach:

  Oprogramowanie Contractors.es oznacza oprogramowanie należące do nas (i naszych licencjodawców), które służy do świadczenia Usługi.

  Informacje poufne oznaczają wszelkie informacje, które nie są znane publicznie i które zostały uzyskane od drugiej strony w trakcie lub w związku ze świadczeniem i korzystaniem z Usługi. Nasze Informacje Poufne obejmują Własność Intelektualną posiadaną przez nas (lub naszych licencjodawców), w tym Oprogramowanie Contractors.es. Twoje Informacje Poufne obejmują Dane.

  Dane oznaczają wszystkie dane, treści i informacje (w tym dane osobowe) posiadane, przechowywane, wykorzystywane lub tworzone przez Ciebie lub w Twoim imieniu, które są przechowywane przy użyciu Usługi lub wprowadzane do niej.

  Opłaty oznaczają obowiązujące opłaty określone na naszej stronie z cenami w Witrynie pod adresem https://contractors.es lub w inny sposób uzgodniony  między Tobą a nami, które mogą być okresowo aktualizowane zgodnie z klauzulą 7.6.

  Siła wyższa oznacza zdarzenie będące poza uzasadnioną kontrolą strony, z wyłączeniem:

  – zdarzenie w zakresie, w jakim można było tego uniknąć przez stronę podejmującą uzasadnione kroki lub należytą staranność; lub

  – brak funduszy z jakiegokolwiek powodu.

  w tym i podobne słowa nie oznaczają żadnych ograniczeń.

  Prawa Własności Intelektualnej obejmują prawa autorskie i wszelkie prawa istniejące w dowolnym miejscu na świecie, przyznane na mocy statutu, prawa zwyczajowego lub kapitału własnego w odniesieniu do wynalazków (w tym patentów), zarejestrowanych i niezarejestrowanych znaków towarowych i projektów, układów obwodów, danych i baz danych, informacji poufnych, know-how oraz wszelkie inne prawa wynikające z działalności intelektualnej. Własność intelektualna ma spójne znaczenie i obejmuje wszelkie ulepszenia, modyfikacje lub prace pochodne dotyczące Własności Intelektualnej.

  Budzące zastrzeżenia to bycie niedopuszczalnym, zniesławiające, obsceniczne, nękające, grożące, szkodliwe lub niezgodne z prawem w jakikolwiek sposób.

  Strona obejmuje dozwolonych cesjonariuszy tej strony.

  „Uprawnieni Użytkownicy” oznaczają Twój personel, który jest upoważniony do uzyskiwania dostępu do Usługi i korzystania z niej w Twoim imieniu zgodnie z punktem 5.3.

  Osoba obejmuje osobę fizyczną, osobę prawną, stowarzyszenie osób (korporacyjne lub nie), trust, departament rządowy lub jakikolwiek inny podmiot.

  Dane osobowe oznaczają informacje o możliwej do zidentyfikowania, żyjącej osobie.

  Personel obejmuje funkcjonariuszy, pracowników, wykonawców i agentów, ale odniesienie do Twojego personelu nie obejmuje nas.

  Usługa oznacza usługę mającą podstawową funkcjonalność opisaną w Witrynie, ponieważ Witryna jest okresowo aktualizowana.

  Data rozpoczęcia oznacza datę założenia konta.

  Warunki oznaczają niniejsze warunki zatytułowane Warunki użytkowania SaaS.

  Systemy bazowe oznaczają Oprogramowanie Contractors.es, rozwiązania informatyczne, systemy i sieci (w tym oprogramowanie i sprzęt) wykorzystywane do świadczenia Usługi, w tym wszelkie rozwiązania, systemy i sieci osób trzecich.

  My lub nasze oznacza firmę crazyIT, Morwowa 11, 86-005 Zielonka, Polska, numer NIP/VAT-UE: PL9671186976.

  Witryna oznacza witrynę internetową pod adresem https://contractors.es lub inną witrynę, o której użytkownik został przez nas powiadomiony.

  Rok oznacza 12-miesięczny okres rozpoczynający się w Dacie Rozpoczęcia lub rocznicy tej daty.

  Ty lub Twoje oznacza Ciebie lub, jeśli ma zastosowanie klauzula 1b, zarówno Ciebie, jak i drugą osobę (np. firmę), w imieniu której działasz.

  Słowa w liczbie pojedynczej obejmują liczbę mnogą i odwrotnie.

  Odniesienie do statutu obejmuje odniesienia do regulaminów, zarządzeń lub zawiadomień dokonanych na podstawie lub w związku ze statutem lub regulaminem oraz wszelkie poprawki, wymiany lub inne zmiany któregokolwiek z nich.

 4. ŚWIADCZENIE USŁUGI

  1. Musimy dołożyć uzasadnionych starań, aby świadczyć Usługę:
   1. zgodnie z niniejszym Regulaminem i prawem;
   2. zachowanie należytej staranności, umiejętności i staranności; oraz
   3. z wykorzystaniem odpowiednio wykwalifikowanych, doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników.
  2. Świadczenie przez nas Usługi nie jest wyłączne. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie uniemożliwia nam świadczenia Usługi innym osobom.
  3. Z zastrzeżeniem punktu 4.4, musimy dołożyć uzasadnionych starań, aby zapewnić dostępność Usługi. Jednak może się zdarzyć, że Usługa może być niedostępna, aby umożliwić przeprowadzenie konserwacji lub innych działań rozwojowych lub w przypadku działania siły wyższej. Musimy dołożyć starań, aby opublikować w Witrynie szczegółowe informacje o jakiejkolwiek niedostępności.
  4. Korzystając z usług internetowych i interfejsów API, Usługa współpracuje z szeregiem funkcji usług stron trzecich. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących dostępności tych funkcji. Bez ograniczania poprzedniego zdania, jeśli zewnętrzny dostawca funkcji przestanie zapewniać tę funkcję lub przestanie udostępniać tę funkcję na rozsądnych warunkach, możemy przestać udostępniać tę funkcję użytkownikowi. Aby uniknąć wątpliwości, jeśli skorzystamy z naszego prawa do zaprzestania udostępniania funkcji strony trzeciej, nie przysługuje Ci żaden zwrot pieniędzy, zniżka ani inne odszkodowanie.
 5. TWOJE OBOWIĄZKI

  1. Ty i Twój personel musicie:
   1. korzystać z Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem wyłącznie w celu:
    1. własnych wewnętrznych celów biznesowych; oraz
    2. zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem;
   2. nie odsprzedawać ani nie udostępniać Usługi osobom trzecim ani w inny sposób komercyjnie wykorzystywać Usługi.
  2. Uzyskując dostęp do Usługi, Ty i Twój personel musicie:
   1. nie podszywać się pod inną osobę lub fałszywie przedstawiać upoważnienia do działania w imieniu innych lub nas;
   2. poprawnie zidentyfikować nadawcę wszystkich przekazów elektronicznych;
   3. nie podejmować prób podważania bezpieczeństwa lub integralności Systemów Bazowych;
   4. nie używać lub niewłaściwie korzystać z Usługi w jakikolwiek sposób, który może zakłócić funkcjonalność Systemów Bazowych lub osłabić zdolność innego użytkownika do korzystania z Usługi;
   5. nie próbować przeglądać, uzyskiwać dostępu ani kopiować żadnych materiałów lub danych innych niż:
    1. to, do czego masz prawo dostępu; oraz
    2. w zakresie niezbędnym do korzystania z Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem;
   6. nie korzystaj z Usługi w sposób, ani nie przesyłaj, nie wprowadzaj ani nie przechowuj żadnych Danych, które naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich (w tym Prawa Własności Intelektualnej i prawa do prywatności) lub są Naganne, nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd.
  3. Bez ograniczania punktu 5.2, żadna osoba poza Uprawnionym Użytkownikiem nie może uzyskać dostępu do Usługi ani korzystać z niej. Możesz upoważnić dowolnego członka swojego personelu do bycia Dozwolonym użytkownikiem, w którym to przypadku musisz podać nam nazwę Dozwolonego użytkownika i inne informacje, których racjonalnie wymagamy w odniesieniu do Dozwolonego użytkownika. Musisz zapewnić zgodność każdego Uprawnionego użytkownika z klauzulami 5.1 i 5.2 oraz wszelkimi innymi uzasadnionymi warunkami zgłoszonymi przez nas.
  4. Naruszenie któregokolwiek z niniejszych Warunków przez Twój personel (w tym, aby uniknąć wątpliwości, Uprawnionego Użytkownika) jest uważane za naruszenie niniejszych Warunków przez Ciebie.
  5. Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich licencji, upoważnień i zgód wymaganych dla niego i jego personelu do korzystania z Usługi, w tym do używania, przechowywania i wprowadzania Danych do oraz przetwarzania i rozpowszechniania Danych za pośrednictwem Usługi.
 6. DANE

  1. Potwierdzasz, że:
   1. możemy wymagać dostępu do Danych w celu skorzystania z naszych praw i wykonania naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków; oraz
   2. w zakresie, w jakim jest to konieczne, ale z zastrzeżeniem klauzuli 9, możemy upoważnić członka lub członków naszego personelu do uzyskania dostępu do Danych w tym celu.
  2. Musisz uzgodnić wszystkie zgody i zatwierdzenia, które są nam niezbędne do uzyskania dostępu do Danych, jak opisano w punkcie 6.1.
  3. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że:
   1. możemy:
    1. wykorzystywać Danych i informacji o korzystaniu z Usługi w celu generowania zanonimizowanych i zagregowanych danych statystycznych i analitycznych (Dane Analityczne); oraz
    2. wykorzystywać Dane analityczne do naszych wewnętrznych badań i rozwoju produktów oraz do przeprowadzania analiz statystycznych i identyfikowania trendów i spostrzeżeń; oraz
    3. dostarczać Dane analityczne stronom trzecim;
   2. nasze prawa wynikające z punktu 6a powyżej pozostaną w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszych Warunków; oraz
   3. tytuł i wszelkie Prawa Własności Intelektualnej do Danych Analitycznych są i pozostają naszą własnością.
  4. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że w zakresie, w jakim Dane zawierają dane osobowe, podczas zbierania, przechowywania i przetwarzania tych informacji za pośrednictwem Usługi, działamy jako Twój agent dla celów Ustawy o prywatności i wszelkich innych obowiązujących przepisów dotyczących prywatności. Musisz uzyskać wszystkie niezbędne zgody od odpowiedniej osoby, aby umożliwić nam zbieranie, wykorzystywanie, przechowywanie i przetwarzanie tych informacji zgodnie z niniejszymi Warunkami.
  5. Chociaż podejmiemy standardowe środki branżowe, aby wykonać kopię zapasową wszystkich Danych przechowywanych za pomocą Usługi, zgadzasz się zachować oddzielną kopię zapasową wszystkich Danych przesłanych przez Ciebie do Usługi.
  6. Zgadzasz się, że możemy przechowywać Dane (w tym wszelkie dane osobowe) na bezpiecznych serwerach w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz możemy od czasu do czasu uzyskiwać dostęp do tych Danych (w tym wszelkich danych osobowych) w Europie i Stanach Zjednoczonych.
  7. Zwolnisz nas z odpowiedzialności, roszczeń, postępowań, kosztów, wydatków (w tym rzeczywistych opłat prawnych naliczonych przez naszych prawników) oraz wszelkiego rodzaju strat wynikających z jakichkolwiek faktycznych lub domniemanych roszczeń osób trzecich, że jakiekolwiek Dane naruszają prawa tej osoby trzeciej (w tym Prawa Własności Intelektualnej i prawa do prywatności) lub że Dane są Nieodpowiednie, nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd.
 7. OPŁATY

  1. Musisz zapłacić nam Opłaty.
  2. Co miesiąc będziemy dostarczać Państwu ważne faktury VAT.
  3. Opłaty nie zawierają podatku VAT, który należy uiścić od dostaw podlegających opodatkowaniu.
  4. Musisz uiścić Opłaty:
   1. do 14 dnia miesiąca następującego po dacie wystawienia faktury poprzez przelew bankowy; lub
   2. elektronicznie poprzez naszego operatora rozliczeń oraz płatności.
  5. W przypadku braku płatności zgodnie z terminem faktury, świadczenie Usługi zostanie zawieszone. W przypadku braku uregulowania należności powyżej 30 dni świadczenie Usługi może zostać zaprzestane, a Dane mogą zostać usunięte.
  6. Możemy podwyższyć Opłaty za powiadomieniem z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Jeśli nie chcesz płacić podwyższonych Opłat, możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki oraz swoje prawo do dostępu i korzystania z Usługi z co najmniej 10-dniowym wypowiedzeniem, pod warunkiem, że powiadomienie zostanie przez nas otrzymane przed datą wejścia w życie podwyżki Opłaty. Jeśli nie wypowiedzą Państwo niniejszych Warunków oraz prawa do dostępu i korzystania z Usługi zgodnie z niniejszą klauzulą, uznaje się, że zaakceptowali Państwo podwyższone Opłaty.
 8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Z zastrzeżeniem klauzuli 8.2, tytuł i wszelkie Prawa Własności Intelektualnej do Usługi, Witryny i wszystkich Systemów Bazowych są i pozostają naszą własnością (oraz własnością naszych licencjodawców). Nie możesz kwestionować ani kwestionować tej własności lub ważności tych praw własności intelektualnej.
  2. Tytuł i wszystkie prawa własności intelektualnej do Danych (pomiędzy stronami) pozostają Twoją własnością. Udzielasz nam ogólnoświatowej, niewyłącznej, w pełni opłaconej, zbywalnej, nieodwołalnej licencji na używanie, przechowywanie, kopiowanie, modyfikowanie, udostępnianie i przekazywanie Danych w dowolnym celu w związku z wykonywaniem naszych praw i wykonywaniem naszych zobowiązań w zgodnie z niniejszymi Warunkami.
  3. W zakresie, który nie jest naszą własnością, udzielasz nam nieodpłatnej, zbywalnej, nieodwołalnej i wieczystej licencji na wykorzystywanie do naszych własnych celów biznesowych wszelkiego know-how, technik, pomysłów, metodologii i podobnej Własności Intelektualnej wykorzystywanej przez nas w ramach świadczenia Usługi.
  4. Jeśli przekażesz nam pomysły, komentarze lub sugestie dotyczące Usługi lub Systemów Bazowych (razem informacje zwrotne):
   1. wszystkie Prawa Własności Intelektualnej zawarte w tej opinii oraz wszystko, co powstało w wyniku tej opinii (w tym nowe materiały, ulepszenia, modyfikacje lub prace pochodne), należą wyłącznie do nas; oraz
   2. możemy wykorzystać lub ujawnić informacje zwrotne w dowolnym celu.
  5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa może zawierać łącza do witryn internetowych lub kanałów stron trzecich, które są połączone lub mają związek z Usługą. Żaden link z Serwisu nie oznacza, że popieramy, zatwierdzamy lub rekomendujemy, lub ponosimy odpowiedzialność za te strony internetowe lub kanały lub ich zawartość lub operatorów. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wyłączamy wszelką odpowiedzialność za te strony internetowe lub kanały.
 9. POUFNOŚĆ

  1. Każda ze stron musi, o ile nie ma uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony:
   1. przez cały czas zachowywać w poufności Informacje Poufne drugiej strony;
   2. wprowadzać i utrzymywać odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Informacji Poufnych drugiej strony przed nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem; oraz
   3. ujawniać Informacje poufne drugiej strony swoim personelowi lub profesjonalnym doradcom wyłącznie na podstawie niezbędnej wiedzy oraz, w takim przypadku, upewnić się, że każdy personel lub profesjonalny doradca, któremu ujawnia Informacje poufne drugiej strony, jest świadomy i przestrzega klauzul 9a i 9b.
  2. Obowiązek zachowania poufności określony w punkcie 9.1 nie ma zastosowania do jakiegokolwiek ujawnienia lub wykorzystania Informacji Poufnych:
   1. w celu wykonania zobowiązań strony lub wykonania praw strony wynikających z niniejszych Warunków;
   2. wymagane przez prawo;
   3. które są publicznie dostępne bez winy odbiorcy Informacji Poufnych lub jego personelu;
   4. które zostały zgodnie z prawem otrzymane przez stronę od osoby trzeciej bez ograniczeń i bez naruszenia jakiegokolwiek obowiązku zachowania poufności; lub
   5. przez nas, jeśli jest to wymagane w ramach sprzedaży w dobrej wierze naszej firmy (aktywów lub udziałów, w całości lub w części) stronie trzeciej, pod warunkiem, że zawrzemy umowę o zachowaniu poufności ze stroną trzecią na warunkach nie mniej restrykcyjnych niż niniejszy klauzula 9.
 10. GWARANCJE

  1. Każda ze stron gwarantuje, że ma pełne uprawnienia i uprawnienia do zawierania i wykonywania swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków.
  2. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo:
   1. nasze gwarancje są ograniczone do tych określonych w niniejszych Warunkach, a wszelkie inne warunki, gwarancje lub gwarancje, wyrażone lub dorozumiane przez ustawę lub w inny sposób, są wyraźnie wyłączone; oraz
   2. nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących jakości Usługi i nie obiecujemy, że Usługa będzie:
    1. spełniać Twoje wymagania lub być odpowiednie do określonego celu; lub
    2. być bezpieczne, wolne od wirusów lub innego szkodliwego kodu, nieprzerwane lub wolne od błędów.
  3. Zgadzasz się i oświadczasz, że nabywasz Usługę i akceptujesz niniejsze Warunki w celach biznesowych, a nie konsumenckich.
  4. W przypadku, gdy ustawodawstwo lub zasada prawa implikuje w niniejszych Warunkach warunek lub gwarancję, której nie można wyłączyć lub zmienić na mocy umowy, warunek lub gwarancja uważa się za zawarte w niniejszych Warunkach. Jednak nasza odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie tego warunku lub gwarancji jest ograniczona, według naszego uznania, do:
   1. ponowne świadczenie Usługi; i/lub
   2. pokrycie kosztów ponownego wykonania Usługi.
 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Nasza maksymalna łączna odpowiedzialność na mocy niniejszych Warunków lub w związku z nimi lub w związku z Usługą, czy to w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób, nie może w żadnym Roku przekroczyć kwoty równej Opłatom wniesionym przez Ciebie w związku do Usługi w poprzednim Roku (która w pierwszym Roku jest uważana za całkowitą Opłatę uiszczoną przez Ciebie od Daty Rozpoczęcia do daty pierwszego zdarzenia powodującego powstanie odpowiedzialności).
  2. Żadna ze stron nie ponosi wobec drugiej odpowiedzialności na mocy niniejszych Warunków lub Usługi ani w związku z nimi za:
   1. utratę zysku, przychodów, oszczędności, biznesu, użytkowania, danych (w tym Danych) i/lub reputacji; lub
   2. szkody lub straty wynikowe, pośrednie, przypadkowe lub szczególne.
  3. Klauzula 11.2 nie ma zastosowania do ograniczenia Twojej odpowiedzialności:
   1. uiścić Opłaty;
   2. z tytułu odszkodowania w punkcie 6.7;
  4. Każda ze stron musi podjąć uzasadnione kroki w celu złagodzenia wszelkich strat lub szkód, kosztów lub wydatków, jakie może ponieść lub ponieść w wyniku czegokolwiek, co zostało wykonane lub niewykonane przez drugą stronę na podstawie niniejszych Warunków lub Usługi lub w związku z nimi.
 12. TERMIN, ROZWIĄZANIE I ZAWIESZENIE

  1. O ile nie zostaną wypowiedziane na mocy niniejszego punktu 12, niniejsze Warunki i Twoje prawo do dostępu i korzystania z Usługi:
   1. rozpoczyna się w Dniu Rozpoczęcia; oraz
   2. trwa, dopóki strona nie powiadomi z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, że niniejsze Warunki oraz Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej wygasną po wygaśnięciu tego powiadomienia.
  2. Każda ze stron może, za powiadomieniem drugiej strony, natychmiast wypowiedzieć niniejsze Warunki oraz prawo użytkownika do dostępu i korzystania z Usługi, jeśli druga strona:
   1. narusza jakiekolwiek istotne postanowienie niniejszych Warunków, a naruszenie to nie jest:
    1. naprawione w ciągu 10 dni od otrzymania od pierwszej strony wezwania do usunięcia naruszenia; lub
    2. możliwe do naprawienia; lub
   2. stanie się niewypłacalny, zlikwidowany lub zbankrutuje, ma wyznaczonego zarządcę, syndyka masy upadłości, likwidatora, zarządcę ustawowego, pełnomocnika hipotecznego lub obciążonego, podlega jakiejkolwiek formie postępowania upadłościowego lub administracji zewnętrznej lub przestaje kontynuować działalność z dowolnego powodu.
  3. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki oraz swoje prawo do dostępu i korzystania z Usługi zgodnie z punktem 7.6.
  4. Wypowiedzenie niniejszych Warunków nie ma wpływu na prawa i obowiązki żadnej ze stron powstałe przed tym wypowiedzeniem.
  5. Po rozwiązaniu niniejszych Warunków musisz uiścić wszystkie Opłaty za świadczenie Usługi przed tym rozwiązaniem.
  6. W wyniku wypowiedzenia niniejszych Warunków z jakiegokolwiek powodu nie przysługuje Tobie żadne odszkodowanie i nie będziesz uprawniony do zwrotu jakichkolwiek Opłat, które już uiściłeś.
  7. Z wyjątkiem sytuacji, gdy strona ma bieżące prawa do korzystania z Informacji Poufnych, na żądanie drugiej strony po rozwiązaniu niniejszych Warunków, ale z zastrzeżeniem klauzuli 12.9, strona musi niezwłocznie zwrócić drugiej stronie lub zniszczyć wszystkie Informacje Poufne drugiej strony, które jest w posiadaniu lub pod kontrolą pierwszej strony.
  8. W dowolnym momencie przed upływem daty wypowiedzenia możesz zażądać:
   1. kopię wszelkich Plików przechowywanych za pomocą Usługi, pod warunkiem, że poniesiesz uzasadnione koszty dostarczenia tej kopii. Po otrzymaniu takiego żądania musimy dostarczyć kopię Danych w powszechnie stosowanej formie elektronicznej. Nie gwarantujemy, że format Danych będzie kompatybilny z jakimkolwiek oprogramowaniem; i/lub
   2. usunięcie Danych przechowywanych za pomocą Usługi, w takim przypadku musimy dołożyć uzasadnionych starań, aby niezwłocznie usunąć te Dane.

    Aby uniknąć wątpliwości, nie jesteśmy zobowiązani do przestrzegania klauzuli 12a w zakresie, w jakim wcześniej zażądałeś usunięcia Danych.

  9. Bez ograniczania jakichkolwiek innych dostępnych nam praw lub środków zaradczych, możemy ograniczyć lub zawiesić Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej i/lub usunąć, edytować lub usunąć odpowiednie Dane, jeśli uznamy, że Ty lub którykolwiek z Twoich pracowników:
   1. podważał lub próbował podważyć bezpieczeństwo lub integralność Usługi lub Systemów Bazowych;
   2. korzystał lub próbował korzystać z Serwisu:
    1. do niewłaściwych celów; lub
    2. w sposób inny niż do zwykłych celów operacyjnych, który w istotny sposób zmniejsza wydajność operacyjną Usługi;
   3. przesyłać, wprowadzać lub przechowywać jakiekolwiek Dane, które naruszają lub mogą naruszać niniejsze Warunki lub jakiekolwiek prawa osób trzecich (w tym Prawa Własności Intelektualnej i prawa do prywatności) lub które są lub mogą być Niedogodności, nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd; lub
   4. w inny sposób istotnie naruszył niniejsze Warunki.
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Żadna ze stron nie ponosi wobec drugiej odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków w zakresie spowodowanym Siłą Wyższą.

  2. Żadna osoba inna niż Ty i My nie ma prawa do korzyści wynikających z niniejszych Warunków ani do egzekwowania tych Warunków.

  3. Abyśmy mogli zrzec się prawa wynikającego z niniejszych Warunków, zrzeczenie to musi mieć formę pisemną i być podpisane przez nas.

  4. Z zastrzeżeniem klauzuli 6.4, jesteśmy Twoim niezależnym wykonawcą i na mocy niniejszych Warunków nie istnieją żadne inne relacje (np. wspólne przedsięwzięcie, agencja, spółka lub partnerstwo).

  5. Jeśli musimy się z Tobą skontaktować, możemy to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub publikując powiadomienie w Witrynie. Zgadzasz się, że spełnia to wszystkie wymogi prawne dotyczące komunikacji pisemnej. Możesz powiadomić nas na podstawie niniejszych Warunków lub w związku z nimi, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@contractors.es.

  6. Niniejsze Warunki oraz wszelkie spory związane z niniejszymi Warunkami lub Usługą podlegają i muszą być interpretowane zgodnie z prawem polskim. Każda ze stron poddaje się niewyłącznej jurysdykcji Sądów Polskich w odniesieniu do wszelkich sporów związanych z niniejszym Regulaminem lub Usługą.

  7. Klauzule, które ze względu na swój charakter mają pozostać w mocy po rozwiązaniu niniejszych Warunków, w tym klauzule 6.7, 8, 9, 11, 12.5 do 12.9 i 13.6, pozostają w mocy.

  8. Jeśli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków jest lub stanie się niezgodne z prawem, niewykonalne lub nieważne, ta część lub postanowienie uważa się za zmienione w zakresie wymaganym do naprawienia niezgodności z prawem, niewykonalności lub nieważności. Jeśli modyfikacja nie jest możliwa, część lub postanowienie należy traktować we wszystkich celach jako oddzielone od niniejszych Warunków. Pozostała część niniejszych Warunków będzie dla Ciebie wiążąca.

  9. Niniejsze Warunki określają wszystko uzgodnione przez strony w odniesieniu do Usługi oraz zastępują i anulują wszystko, co omówiono, wymieniono lub uzgodniono przed Datą rozpoczęcia. Strony nie opierały się na żadnych oświadczeniach, gwarancjach ani umowach dotyczących Usługi, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszych Warunkach, a żadne takie oświadczenie, gwarancja ani umowa nie mają żadnego skutku od Daty Rozpoczęcia.

  10. Użytkownik nie może dokonywać cesji, nowacji, podzlecania ani przenoszenia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, która to zgoda nie może być bezzasadnie odmawiana. Pozostajesz odpowiedzialny za swoje zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków pomimo zatwierdzonej cesji, podwykonawstwa lub przeniesienia własności.